Du är här

SVK:s avelsmål, Strävhårig vorsteh

SVK:s avelsmål

Revision: 2018-02-18

Strävhårig vorsteh

För att parning ska uppnå SVK:s avelsmål måste samtliga följande krav (1-4) vara uppfyllda:

Båda föräldradjuren ska vara jaktprovsmeriterade med minst 2 pris UKL eller ÖKL i Sverige. Parning kan också anses uppfylla SVK:s avelsmål om det ena föräldradjuret är jaktprovsmeriterat i annat land, med prisvalör som motsvarar det svenska kravet. För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att föräldradjuret ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren.

Båda föräldradjuren ska vara utställningsmeriterade med minst 2 pris eller "good" UKL, ÖKL eller JAKTKL i Sverige eller exteriörbeskrivna med minst resultaten "god/god". Målet är också uppfyllt med motsvarande utländsk utställningsmerit på godkänd FCI-utställning eller på i hemlandet Tyskland nationell utställning eller vid exteriörbeskrivning med minst resultaten "gut/gut". Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren. Ingen av föräldradjuren ska ha diskvalificerande fel enligt rasstandarden.

Båda föräldradjuren ska , såvitt känt, ha rastypisk mentalitet och vara fria från ärftliga sjukdomar. Beträffande höftledsdysplasi innebär detta att föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med resultatet grad A, B eller C enligt SKK:s hälsoprogram eller annan av SKK godkänd avläsning.

SVK rekommenderar att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans preliminära kullindex) ska vara större än 100 vilket innebär att avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen.

Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i aveln. Om hund med HD C avses användas vid parning betonar vi rekommendationen att preliminärt kullindex ska vara större än 100.

Hundar med HD grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder hund med HD-status D eller E så avelsspärras avkomman. Spärren kan inte hävas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.

För utländska avelsdjur utan svenska HD-index gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B, med rekommendationen att den svenska hundens index ska vara minst 100.

Avelsarbetet ska inriktas på att bibehålla den genetiska variationen. Beträffande föräldradjuren innebär detta att inget av dessa får i Sverige sedan tidigare ha fler avkommor än vad som motsvarar 5% av antalet registrerade valpar inom rasen de senaste 5 åren. Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer.

Dessutom bör båda föräldradjuren uppvisa egenskapsvärden som är lika bra som, eller bättre än, medelvärdet för rasen och för könet avseende minst fyra av egenskaperna: fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion.

Tik-/hanhundsägaren bör göra avkommeuppföljning efter det att hundindividen haft 3 kullar. Uppföljning bör göras avseende hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Är utfallet gott, kan ytterligare parning övervägas.

Ett avelsråd kan bedöma en hund olämplig till avel, även om den formellt uppfyller målen (1-4) enligt ovan. En sådan bedömning ska motiveras skriftligen och arkiveras.

För parning av hund som inte uppfyller punkt 1-4 i SVK:s avelsmål, men som av ett avelsråd ändå bedöms som värdefull för aveln, kan i vissa fall undantag göras. Ett sådant undantag ska motiveras skriftligen och arkiveras.

I samband med parningen ska uppfödaren upplysas om att valparna ska registreras i SKK.

Samt att man ska följa SKK:s grundregler samt Jordbruksverkets föreskrifter.