Du är här

Avelskommittén


Foto: Carina Follstam 


Foto: Jonas Seger

Avelskommittén (AvelsK)

AvelsK ansvarar för det övergripande avelsarbetet avseende samtliga de raser som SVK administrerar, med det långsiktiga målet att bibehålla och utveckla rasernas egenskaper i enlighet med de riktlinjer som anges i stadgarna och som gäller i hemlandet för respektive ras. AvelsK svarar för de samlade frågor som är avelsrelaterade, inklusive exteriörfrågor och BPH.  AvelsK genomför egna studier och analyser av underlag som insamlats vid jaktprov, egenskapsbedömningar, mentalbeskrivningar och andra metoder för avelsvärdering. SVK:s styrelse utser en sammankallande till AvelsK och övriga funktionärer.

AvelsK:s uppgift

 • AvelsK arbeter med olika frågor för våra raser
 • Avelsrådgivare och avelsfunktionärer finns till som en service för SVK:s uppfödare och hanhundsägare. De svarar på frågor runt parningar och parningskombinationer som uppfödarna planerar
 • En av de mest betydelsefulla frågorna för AvelsK är information i avels- och uppfödarfrågor i vår tidning, på hemsidan och på vår Facebooksida. 
 • De informerar också om olika sökvägar som uppfödarna kan behöva i sitt avelsarbete
 • har ett mycket nära samarbete med SKK i olika frågor
 • har ett stort samarbete med lathundsgruppen
 • deltar i regelgruppen som ser över SVK:s jaktprovsregler
 • deltar med information vid jaktprovsdomarkonferenser
 • deltar och samarbetar med domarkommittén i olika frågor
 • stöder arbetet med svansskador tillsammans med svansskadegruppen
 • sammanställer årsredovisningar för varje ras

Revidering av RAS ska ske vart femte (5) år. Nästa revidering kommer att ske 2020. En årlig uppföljning av RAS sker.

 

Sammankallande

 
Katarina Farm-Nordlander   070-247 71 49

Avelsråd och -funktionärer

Korthårig vorsteh Helen Walsh 076-876 95 22
Korthårig vorsteh Åsa Stöckel 070-547 51 95
Kleiner münsterländer Malin Nyström 0270-259 85, 070-399 97 98
Grosser münsterländer Annica Åström 070-221 70 70
Långhårig vorsteh Kickan Hansson 076-136 10 02
Ungersk vizsla, korthårig Kristina Pettersson 070-090 50 08
Ungersk vizsla, strävhårig Sofia Colldén 070-614 64 65
Strävhårig vorsteh Saila Suorsa 070-230 14 54 (helst 18-21)
Strävhårig vorsteh Lisbeth Fareby 070-654 66 73

Styrdokument

SVK:s arbetsordning
PM Avelskommittén
PM Utställningar

Uppfödarpremier

Uppfödarpremie

Exteriör

Lista över exteriördomare

Avel

Uppfödning
SKK Avelsdata
BPH
HD-index
Avelsstatistik
Svansskador
Artiklar
Kennellänkar

Avelskommittén på Facebook

Nyheter och information hittar du också på SVK AK

Exteriörgruppen (ExtG)

ExtG består av följande personer:

Börje Johansson  
Maria Sandström  
Ann Carlström  
Ellen Westerlund  
Anette Erlandsson  


Uppdraget är att förvalta SVK-rasernas exteriöra egenskaper.

Nya raskompendier

ExtG har 2019 publicerat uppdaterade rasbeskrivningar för samtliga raser inom SVK (se under Raser) och ansvarar för utbildning av exteriördomare för SVK:s raser.

De nya raskompendierna för alla våra raser hittar du under Raser i huvudmenyn